Adviesbureau Van Mil Affiliate Programma Voorwaarden

Overeenkomst

Door u aan te melden als Affiliate in het Adviesbureau van Mil Affiliate Programma (“Programma”) gaat u akkoord met de volgende voorwaarden (“Servicevoorwaarden”).

Adviesbureau van Mil behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd bij te werken en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle nieuwe functies die het huidige Programma vergroten of verbeteren, inclusief de release van nieuwe tools en middelen, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Het blijven gebruiken van het Programma na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Overtreding van een van de onderstaande voorwaarden leidt tot beëindiging van uw account en tot verbeurdverklaring van eventuele uitstaande affiliate commissiebetalingen die tijdens de overtreding zijn verdiend. U stemt ermee in het Affiliate-programma op eigen risico te gebruiken.

Account voorwaarden

 • U moet 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan dit programma.
 • U moet in de Verenigde Staten wonen om een Affiliate te kunnen zijn.
 • U moet een mens zijn. Accounts die door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn geregistreerd, zijn niet toegestaan.
 • U moet uw wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
 • Uw login mag slechts door één persoon worden gebruikt – een enkele login gedeeld door meerdere personen is niet toegestaan.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw account en wachtwoord. Adviesbureau van Mil kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze beveiligingsverplichting door u.
 • U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste Content en activiteiten die onder uw account plaatsvinden.
 • Een persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één account aanhouden.
 • U mag het Affiliate-programma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden die in uw rechtsgebied gelden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).
 • U mag het Affiliate Programma niet gebruiken om geld te verdienen aan uw eigen Adviesbureau van Mil productaccounts, links/afbeeldingen op uw site, in uw e-mails of andere communicatie.

Nadat u zich heeft aangemeld voor het Affiliate Programma, krijgt u een unieke Affiliate Code toegewezen. Het is u toegestaan op uw site, in uw e-mails of in andere mededelingen links, banners of andere afbeeldingen te plaatsen die wij u met uw affiliatecode ter beschikking stellen. U ontvangt van ons richtlijnen, linkstijlen en grafisch artwork om te gebruiken bij het linken naar Adviesbureau van Mil. Wij kunnen het ontwerp van het artwork op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, maar wij zullen de afmetingen van de afbeeldingen niet wijzigen zonder passende kennisgeving.

Om een accurate tracking, rapportering en referral fee opbouw mogelijk te maken, zullen wij u speciale linkformaten ter beschikking stellen die gebruikt moeten worden in alle links tussen uw site en het Adviesbureau van Mil. U dient er zorg voor te dragen dat elk van de links tussen uw site en het Adviesbureau van Mil op de juiste wijze gebruik maakt van deze speciale linkformaten. Links naar het Adviesbureau van Mil die op grond van deze overeenkomst op uw site worden geplaatst en waarbij naar behoren gebruik wordt gemaakt van dergelijke speciale linkformaten, worden aangeduid als “Speciale Links”. U verdient alleen verwijzingsvergoedingen voor verkopen van een product van Adviesbureau van Mil die rechtstreeks via speciale links plaatsvinden; wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot het niet gebruiken van speciale links door u of iemand die u doorverwijst, of het onjuist invoeren van uw affiliatecode, inclusief in de mate dat een dergelijk verzuim kan leiden tot een vermindering van bedragen die anders aan u zouden worden uitbetaald uit hoofde van deze overeenkomst.

NB. Affiliate links dienen te verwijzen naar de pagina van het product dat gepromoot wordt.

Verwijzing Vergoedingen/Commissies en Betaling
Een productverkoop komt alleen in aanmerking voor een verwijzingsvergoeding als de klant via een Speciale Link van uw site, e-mail of andere communicatiemiddelen naar https://adviesbureauvanmil.nl doorklikt en tijdens die sessie een bestelling voor een product voltooit.

Wij betalen alleen commissies voor links die automatisch door onze systemen worden gevolgd en gerapporteerd. Wij betalen geen commissies als iemand zegt dat hij/zij een aankoop heeft gedaan of als iemand zegt dat hij/zij een verwijzingscode heeft ingevoerd als dit niet door ons systeem is bijgehouden. We kunnen alleen commissies betalen voor zaken die zijn gegenereerd via correct geformatteerde speciale links die automatisch door onze systemen zijn gevolgd.

We behouden ons het recht voor om commissies te diskwalificeren die verdiend zijn via frauduleuze, illegale, of te agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethodes.

Betalingen beginnen pas wanneer u meer dan EUR 100 aan affiliate-inkomsten hebt verdiend. Als uw affiliate account nooit de drempel van EUR 100 overschrijdt, zullen uw commissies niet worden gerealiseerd of uitbetaald. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van accounts die de drempel van EUR 100 hebben overschreden.

Jezelf identificeren als een Adviesbureau Van Mil Affiliate
U mag geen persbericht uitgeven met betrekking tot deze Overeenkomst of uw deelname aan het Programma; een dergelijke actie kan resulteren in uw beëindiging van het Programma. Bovendien mag je op geen enkele manier de relatie tussen ons en jou verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat je onze producten ontwikkelt, zeggen dat je deel uitmaakt van Adviesbureau van Mil of een relatie of verwantschap tussen ons en jou of een andere persoon of entiteit uitdrukken of impliceren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst (inclusief door uit te drukken of te impliceren dat wij een goed doel of een ander doel ondersteunen, sponsoren, onderschrijven of er geld aan bijdragen).

U mag geen producten kopen via uw affiliate links voor uw eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar ons eigen goeddunken) resulteren in het inhouden van doorverwijsvergoedingen en/of het beëindigen van deze Overeenkomst.

Betaling Schema
Zolang je huidige affiliate verdiensten meer dan $20 bedragen, zal je elke maand betaald worden. Als u nog geen $20 heeft verdiend sinds uw laatste betaling, betalen wij u de volgende maand nadat u de drempel heeft overschreden.

Definitie van de klant
Klanten die producten kopen via dit Programma worden geacht onze klanten te zijn. Dienovereenkomstig zijn al onze regels, beleid en operationele procedures betreffende klantenorders, klantenservice en productverkoop van toepassing op deze klanten. Wij kunnen ons beleid en onze operationele procedures te allen tijde wijzigen. Zo zullen wij bijvoorbeeld de prijzen bepalen die in rekening worden gebracht voor producten die onder dit programma worden verkocht in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen van invloed kunnen zijn op Producten die u op uw site hebt vermeld, dient u geen productprijzen op uw site weer te geven. Wij zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige informatie te presenteren, maar wij kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaald product niet garanderen.

Uw Verantwoordelijkheden
U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van uw site en voor al het materiaal dat op uw site verschijnt. Bijvoorbeeld, u bent als enige verantwoordelijk voor:

 • De technische werking van uw site en alle bijbehorende apparatuur.
 • De garantie dat de weergave van Speciale Links op uw site niet in strijd is met enige overeenkomst tussen u en een derde partij (inclusief maar niet beperkt tot enige beperkingen of eisen die aan u worden opgelegd door een derde partij die uw site host).
 • De nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid van het materiaal dat op uw site wordt geplaatst (inclusief, onder andere, al het materiaal met betrekking tot het Product en alle informatie die u opneemt in of in verband brengt met Speciale koppelingen).
 • De garantie dat het op uw site geplaatste materiaal geen inbreuk maakt op de rechten van derden (met inbegrip van, bijvoorbeeld, auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten).
 • Ervoor zorgen dat op uw site geplaatst materiaal niet lasterlijk of anderszins illegaal is.
 • Ervoor zorgen dat uw site nauwkeurig en adequaat bekendmaakt, door middel van een privacybeleid of anderszins, hoe u gegevens van bezoekers verzamelt, gebruikt, opslaat en openbaar maakt, met inbegrip van, waar van toepassing, het feit dat derden (waaronder adverteerders) inhoud en/of advertenties kunnen aanbieden en rechtstreeks informatie van bezoekers kunnen verzamelen en cookies op de browsers van bezoekers kunnen plaatsen of herkennen.

Naleving van wetten
Als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma gaat u ermee akkoord dat u zich als deelnemer aan het Programma zult houden aan alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, beschikkingen, licenties, vergunningen, vonnissen, besluiten of andere vereisten van enige overheidsinstantie die rechtsbevoegdheid over u heeft, ongeacht of deze wetten, enz. nu van kracht zijn of later van kracht worden gedurende de tijd dat u deelnemer aan het Programma bent. Zonder de voorgaande verplichting te beperken, gaat u ermee akkoord dat u zich als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma zult houden aan alle toepasselijke wetten (federaal, staats- of anderszins) die marketing e-mail regelen, inclusief en zonder beperking, de CAN-SPAM Act van 2003 en alle andere anti-spam wetten.

Duur van de Overeenkomst en het Programma
De looptijd van deze Overeenkomst gaat in op het moment dat wij uw programma-aanvraag accepteren en eindigt op het moment dat deze door een van beide partijen wordt beëindigd. U of wij kunnen deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van de beëindiging. Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, zult u onmiddellijk stoppen met het gebruik van, en verwijderen van uw site, alle links naar https://adviesbureauvanmil.nl, en al onze handelsmerken, trade dress, en logo’s, en al het andere materiaal dat door of namens ons aan u is verstrekt op grond van deze Overeenkomst of in verband met het Programma. Adviesbureau van Mil behoudt zich het recht voor om het Programma op ieder gewenst moment te beëindigen. Bij beëindiging van het Programma zal Adviesbureau van Mil eventuele openstaande verdiensten boven de EUR 100 uitbetalen.

Beëindiging
Adviesbureau van Mil heeft, naar eigen goeddunken, het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van het Programma, of enige andere dienst van Adviesbureau van Mil, te weigeren, om welke reden dan ook, op elk moment. Dergelijke beëindiging van de dienst zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw account of uw toegang tot uw account, en de verbeuring en afstand van alle potentiële of te betalen commissies in uw account indien deze werden verdiend door frauduleuze, illegale, of te agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden. Adviesbureau van Mil behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment aan iedereen om welke reden dan ook de dienstverlening te weigeren.

Verhouding tussen partijen
U en wij zijn onafhankelijke contractanten, en niets in deze overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiger, of arbeidsverhouding tussen de partijen tot stand brengen. U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen of verklaringen te doen of te aanvaarden. U zult geen enkele verklaring afleggen, hetzij op uw site of anderszins, die redelijkerwijs in tegenspraak zou zijn met iets in deze Sectie.

Beperkingen van aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, speciale of gevolgschade (of verlies van inkomsten, winst of gegevens) die voortvloeit uit deze overeenkomst of het programma, zelfs indien wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Verder zal onze totale aansprakelijkheid met betrekking tot deze Overeenkomst en het Programma niet hoger zijn dan de totale referralvergoedingen die aan u betaald of betaalbaar zijn onder deze Overeenkomst.

Disclaimers
Wij geven geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties of verklaringen met betrekking tot het Programma of enig product verkocht via het Programma (inclusief, zonder beperking, garanties van geschiktheid, verkoopbaarheid, niet-inbreuk, of enige stilzwijgende garanties voortvloeiend uit een cursus van prestaties, handel, of handelsgebruik). Daarnaast geven wij geen garantie dat de werking van het Adviesbureau van Mil ononderbroken of foutloos zal zijn, en zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen of fouten.

Onafhankelijk onderzoek
U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN DAT U AKKOORD GAAT MET ALLE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN ERVAN. U BEGRIJPT DAT WIJ TE ALLEN TIJDE (DIRECT OF INDIRECT) KLANTEN KUNNEN WERVEN OP VOORWAARDEN DIE KUNNEN AFWIJKEN VAN DE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST OF WEBSITES KUNNEN EXPLOITEREN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET OF CONCURREREN MET UW WEBSITE. U HEBT ONAFHANKELIJK DE WENSELIJKHEID VAN DEELNAME AAN HET PROGRAMMA GEËVALUEERD EN VERTROUWT NIET OP ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VERKLARING ANDERS DAN ZOALS UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST.

Arbitrage
Elk geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met deze overeenkomst (met inbegrip van een werkelijke of vermeende schending hiervan), transacties of activiteiten op grond van deze overeenkomst of uw relatie met ons of met een van onze gelieerde ondernemingen zal worden onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage, met dien verstande dat wij, voor zover u op enigerlei wijze onze intellectuele eigendomsrechten hebt geschonden of hebt gedreigd te schenden, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening of een andere passende voorziening in een staats- of federale rechtbank (en u stemt in met de niet-exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied in dergelijke rechtbanken) of een andere rechtbank met competente jurisdictie. Arbitrage onder deze overeenkomst zal worden uitgevoerd volgens de op dat moment geldende regels van de American Arbitration Association. De uitspraak van de arbiter zal bindend zijn en kan als vonnis worden uitgesproken in elke rechtbank met competente jurisdictie. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal geen enkele arbitrage onder deze Overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een andere partij betrokken is die onder deze Overeenkomst valt, hetzij door middel van een arbitrageprocedure in groepsverband of anderszins.

Diversen
Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de Verenigde Staten, zonder verwijzing naar regels met betrekking tot de keuze van wetten. U mag deze Overeenkomst niet overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Onder voorbehoud van deze beperking, zal deze Overeenkomst bindend zijn voor, ten goede komen aan, en uitvoerbaar zijn tegen de partijen en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden. Ons falen om uw strikte nakoming van een bepaling van deze overeenkomst af te dwingen zal geen verklaring van afstand inhouden van ons recht om later een dergelijke bepaling of een andere bepaling van deze overeenkomst af te dwingen.

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden door Adviesbureau van Mil vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Adviesbureau van Mil en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Adviesbureau van Mil (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Scroll naar top